كد خطای بيل كوماتسو

کد خطای مورد نظر را کادر جست و جو وارد کنید

شمارهنوع عیبصفحه
E101وجود خطا در اطلاعات و غیر عادی بودن20-304
E104سنسور حساس به گرفتگی دریچه های هوای پاک
E108سنسور حساس به بالا رفتن دمای آب موتور (105)
E112اتصال کوتاه در سیستم برف پاک کن20-306
E113اتصال کوتاه در سیستم جمع کن برف پاک کن20-308
E114اتصال کوتاه در سیستم موتور شیشه شور20-312
E115غیر عادی بودن حرکت برف پاک کن20-314
E116غیر عادی بودن چرخش برف پاک کن20-316
E201اتصال کوتاه در سلنویید قفل کن حرکت20-318
E223قطع شدن سلنویید LS-EPS20-345
E224غیر عادی بودن سنسور فشار پمپ جلو20-346
E225غیر عادی بودن سنسور فشار پمپ عقب20-348
E226غیر عادی بودن سنسور فشار منبع نیرو20-350
E227غیر عادی بودن سنسور دور موتور20-352
E228اتصال کوتاه رله چرخش و بازگشت20-353
E232اتصال کوتاه سلنویید دریچه PC-EPC20-354
E233قطع شدن سلنویید PC-EPC20-356
E238قطع شدن رله چرخش و بازگشت20-358
E245اتصال کوتاه سلنویید EC-EPC تنظیم کننده سرعت حرکت جریان روغن20-360
E246قطع شدن سلنویید EC-EPC20-361
E256اطلاعات حافظه اصلی نادرست است20-362
E203اتصال کوتاه در سلنویید ترمز گردون20-320
E204اتصال کوتاه در سلنویید مرج / دیوایدر20-322
E205اتصال کوتاه در سلنویید طبقه دوم شیر کنترل20-324
E206اتصال کوتاه در سلنویید حرکت سریع20-326
E211قطع شدن سلنویید قفل حرکت20-328
E213قطع شدن سلنویید ترمز گردون20-330
E214قطع شدن سلنویید مرج / دیوایدر20-332
E215قطع شدن سلنویید طبقه دوم شیر کنترل20-334
E216قطع شدن سلنویید حرکت سریع20-336
E217غیر عادی بودن در حالت وارد کردن کد نمونه20-338
E218قطع شدن سیگنال S-NET مربوط به گاورنر20-342
E222اتصال کوتاه در سلنویید LS-EPC20-344
E306غیر طبیعی بودن پتانسیومتر گاورنر20-364
E308غیر طبیعی بودن درجه سوخت20-366
E315اتصال کوتاه در رله باطری20-368
E316ایستادن موتور گاور نر20-370
E317قطع شدن موتور کاورنر پایه A , B20-372
E318اتصال کوتاه بین پایه A , B20-374
E501هنوز آماده انتخاب وظیفه نیست20-376
E502انتخاب سیگنال ناقص است20-377
تماس با ما