تعمیرپمپ هیدرولیک هیوندا

پمپ هیدرولیک هیونداسیستم هیدرولیک بیل های هیوندا یک سیستم نگاتیو میباشد که پمپ هیدرولیک در این سیستم به دوصورت کنترل میشود.1- هیدرولیکی توسط رگلاتورهای پمپ2-الکتریکی توسط شیر برقی تناسبی روی پمپبرای کنترل دقیق پمپ به صورت الکتریکی میبایست…