شير ايمني و شیر سیفتی
سیستم هیدرولیکی مدارکوماتسو
, , , , , , , , ,

سیستم هیدرولیکی مدارکوماتسو

    سیستم هیدرولیکی مدارکوماتسو حاصلضرب میزان دبی خروجی یک پمپ در میزان فشار مدار هیدرولیکی که پمپ آنرا تحمل می کند را “ گشتاور جذبی پمپ “ می نامند. کوماتسو شیرهاي کنترل کننده بروي پمپ تعبیه شده تا گشتاورجذبی پمپ را ثابت نگاه دارد. ، OLS…